I will be back : )

posted on 30 Oct 2012 10:55 by ice-mugan
 
 
 
วันนี้
 
เราจะมาบอกว่า
 
 
เราจะขอปิดบล็อกชั่วคราว
 
 
 
 
 
 
แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะเปิด
 
 
มันไม่แน่นอน
 
 
 
 
ถ้าเราเข้มแข็งขึ้นพอ
 
เราจะกลับมาแน่นอน
 
: )
 
 
 
เรื่องคอมมู จะขอยุติชั่วคราวเหมือนกัน
 
แต่อาจจะมีบางคอมมูที่ถอนตัวออก
 
 
 
 
ตอนนี้เราจะไม่เข้าทวิตคอมมูไหนทั้งสิ้นนะ
 
ยกเว้นคอมมู ESB
 
แต่ถ้าใครจะมาเล่นกันในสไก่ ในเอ็ม ก็ตามสบาย
 
 
 
สุดท้ายนี้
 
เราจะกลับมาแน่นอน
 
 
แล้วพบกันใหม่นะ : )
 
 
 
#Art work จะย้ายไปอัพใน picburi ไม่ก็ facebook แทน